Galfos d.o.o. ima Standard kvaliteta SRPS ISO 9001 i Standard upravljanja zaštitom životne sredine SRPS ISO 14001 od 11.11.2009 godine, a u 2017 godini unapredio je i primenio i najnovije verzije ovih standarda.

Politika kvaliteta

Naša misija

„Obezbediti tržištu kvalitetna, bezbedna i ekonomična hemijska sredstva adekvatna potrebama korisnika uz kvalitetnu postprodajnu podršku i odgovornost prema životnoj sredini“

Naša vizija

„Da na tržištu regiona budemo vodeći proizvođač sredstava za pripremu i površinsku zaštitu i pouzdan partner lokalne privrede koji    će svojom kompetentnošću i stručnošću razvijati domaće tržište“

ISO 9001:2015

GALFOS d.o.o. utvrđuje ovu Politiku kvaliteta u cilju obezbeđenja da će proizvodi i usluge koje isporučuje ispunjavati iskazane  zahteve korisnika, zahteve važećih zakona i propisa, kao i ostale primenjive zahteve.

GALFOS d.o.o. sprovodi i stalno poboljšava sistem menadžmenta kvalitetom koji je usaglašen sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001: 2015 tako što obezbeđuje:

 

 1. Zadovoljenje iskazanih i neiskazanih potreba i očekivanja kupaca u ugovorenim rokovima.
 2. Besprekoran tretman kupaca u svim kontaktima.
 3. Razvoj odnosa sa isporučiocima u duhu dobre saradnje.
 4. Zadovoljenje potreba i očekivanja zaposlenog osoblja.
 5. Poštovanje zakonodavstva iz oblasti upravljanja hemikalijama, bezbednosti i zdravlja  radu, zaštite od požara, kao i svih drugih primenljivih propisa
 6. Obezbeđenje standardnog kvaliteta proizvoda u skladu sa tehničkim normama i propisima.
 7. Stalni razvoj proizvoda i proširenje proizvodnog programa
 8. Obezbeđenje postprodajne podrške.
 9. Stalno ulaganje u proizvodne resurse.

 

Politika zaštite životne sredine

ISO 14001:2015

 

Rukovodstvo GALFOS d.o.o. opredeljeno je za neprekidno unapređenje sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2015 i u tom cilju obezbeđuje:

 1.  Poštovanje zakonodavstva iz oblasti zaštite životne sredine i opasnih materija.
 2. Prevenciju zagađenja i stalno poboljšanje zaštite životne sredine
 3. Identifikovanje svih aspekte životne sredine koji imaju ili mogu imati uticaj na životnu sredinu u cilju sprečavanja zagađenja životne sredine
 4. Stalnu težnju ka:
 • zameni vrlo otrovnih supstanci sa manje otrovnim
 • smanjenju emisije u vazduh, vodu i zemljište.
 • smanjenju otpada iz svih procesa
 • uklanjanju otpada koji ima svojstvo opasnih materija.
 • smanjenju potrošnje prirodnih resursa
 1. Obavljanje svojih poslovnih aktivnosti u skladu sa odgovarajućim zakonima, propisima i drugim zahtevima o zaštiti životne sredine
 2. Razmatranje mišljenja i sugestija svih zainteresovanih strana i preduzimanje odgovarajućih mera u cilju unapređenja zaštite životne sredine
 3. Informisanje poslovnih partnera i drugih zainteresovanih strana o sopstvenom opredeljenju za zaštitu životne sredine

 

Najviše rukovodstvo  Galfos-a d.o.o.privrženo je ovoj politici kvaliteta i politici životne sredine, povremeno je preispituje i usklađuje sa interesima korisnika (kupaca), organizacije, zainteresovanih strana  i društva.

Svo zaposleno osoblje dužno je da se ponaša u skladu sa ovom politikom kvaliteta i životne sredine i da radi na ostvarenju ciljeva kvaliteta i životne sredine koji iz nje proističu i kojima se ona ostvaruje.